Opći uvjeti poslovanja tvrtke VINS DIGITAL d.o.o.

 

 

Članak 1.
Predmet Općih uvjeta

1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja društva VINS DIGITAL d.o.o. (u daljnjem tekstu: OPĆI UVJETI) uređuju se odnosi između VINS DIGITAL d.o.o. iz Zagreba, Jahorinska ulica 33 (u daljnjem tekstu: DRUŠTVO), kao pružatelja usluga smještaja internetskih stranica na vlastitim poslužiteljima, promocije – oglašavanja i prodaje proizvoda i usluga na vlastitim poslužiteljima s jedne strane, korisnika usluga smještaja internetskih stranica, promocije – oglašavanja i prodaje proizvoda i usluga (u daljnjem tekstu skupno i pojedinačno: KLIJENT), krajnjih korisnika internetskih stranica, kupaca proizvoda i usluga na poslužiteljima DRUŠTVA (u daljnjem tekstu skupno i pojedinačno: KORISNIK). Na sve međusobne odnose između DRUŠTVA, KLIJENTA i KORISNIKA koji nisu posebno uređeni ovim OPĆIM UVJETIMA primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske.

1.2. KLIJENT potpisivanjem Ugovora, a KORISNIK svojom registracijom na stranicama u vlasništvu DRUŠTVA prihvaćaju uvjete korištenja usluga DRUŠTVA utvrđene ovim OPĆIM UVJETIMA.

1.3. U smislu ovih OPĆIH UVJETA usluge DRUŠTVA za KLIJENTE obuhvaćaju: pristup uslugama za oglašavanje na stranicama DRUŠTVA, usluge postava web stranica, usluge postava web prodavaonica na stranicama DRUŠTVA, usluge obračuna i naplate za proizvode i usluge kupljenih od strane KORISNIKA, usluge dostave proizvoda i usluga KORISNICIMA, usluge povezivanja sa trećim stranama u svrhu promidžbe, te dodatne usluge koje se pružaju temeljem ovih OPĆIH UVJETA. Korištenje dodatnih posebnih usluga za KLIJENTE definirat se posebnim uvjetima koji su dostupni na službenim internetskim stranicama DRUŠTVA ili određeni međusobnim Ugovorom.

1.4. U smislu ovih OPĆIH UVJETA usluge DRUŠTVA za KORISNIKE obuhvaćaju: pristup i korištenje usluga na stranicama DRUŠTVA, te kupovinu proizvoda i usluga KLIJENTA na stranicama DRUŠTVA.

Članak 2.
Usluge koje pruža DRUŠTVO

2.1. DRUŠTVO pruža usluge promocije i prodaje proizvoda i usluga na vlastitim stranicama, postava internetskih stranica za KLIJENTE, specijalne promotivne aktivnosti za KLIJENTE, te usluge prodaje, obračuna, naplate i dostave proizvoda i usluga KORISNICIMA, u skladu s relevantnim zakonima i podzakonskim aktima.

2.2. DRUŠTVO kod sumnje na povredu odredbi OPĆIH UVJETA ili po prijavi o kršenju OPĆIH UVJETA ima pravo onemogućiti pristup poslužiteljima i obustaviti sve usluge koje pruža KLIJENTU ili KORISNIKU. Po potvrdi sumnje na kršenje OPĆIH UVJETA, DRUŠTVO će KLIJENTU ili KORISNIKU trajno onemogućiti korištenje svojih usluga. U slučaju saznanja o kršenju zakona, DRUŠTVO će o povredi obavijestiti nadležna regulatorna tijela. DRUŠTVO će za svaku štetu nastalu povredom ovih OPĆIH UVJETA teretiti odgovornog KLIJENTA ili KORISNIKA.

2.3. Usluge DRUŠTVA ugovaraju se na neodređeno vrijeme.

2.4.  U slučaju potrebe za promjenom u obimu pruženih usluga trećih strana, KLIJENT o tome treba obavijestiti DRUŠTVO najmanje 31 dan prije isteka ugovornog razdoblja takvih usluga.

2.5. KLIJENTI se obvezuju DRUŠTVU javiti svaku promjenu vezanu uz svoje poslovanje, najmanje 8 dana prije nastupanja promjene. To se naročito odnosi, a nije ograničeno na: Promjenu pravnog ili financijskog statusa društva, promjenu naziva tvrtke, žiga, adrese sjedišta, promjenu osoba ovlaštenih za zastupanje i njihovih kontaktnih podataka. U slučaju propusta KLIJENTA pri javljanju promjena u svom poslovanju, DRUŠTVO može odmah raskinuti ugovor, te nije odgovorno za moguću radi toga nastalu štetu ili dodatne troškove nastale bilo kojoj strani.

2.6. KLIJENTI se obvezuju koristiti resurse poslužitelja DRUŠTVA za svoje poslovne potrebe na razuman način. Zabranjeno je i predstavlja povredu ovih OPĆIH UVJETA korištenje resursa poslužitelja za slanje masovnih neželjenih poruka e-pošte (Spamming), te drugo korištenje resursa servera izvan okvira ugovorene usluge.

2.7. KLIJENT ili KORISNIK se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće mjere radi sprječavanja zlouporaba vlastitog korisničkog računa. To se naročito odnosi, a nije ograničeno na: Postavljanje zaporke za zaštitu svog računa koju nije lako pogoditi, ne odavanje svoje zaporke trećim stranama bilo verbalno, u pisanoj formi ili kanalima elektroničkih komunikacija.

2.8. DRUŠTVO od KLIJENTA ili KORISNIKA nikad putem elektroničke pošte neće tražiti korisničko ime i zaporku. Ako KLIJENT ili KORISNIK zaprimi komunikaciju kojom se od njega traži unos korisničkog imena i zaporke izvan službenih stranica društva, dužni su takvu komunikaciju prijaviti na adresu abuse@vins.hr.

Članak 3.
Uvjeti za ostvarivanje ugovornog odnosa

3.1. KLIJENT za oglašavanu djelatnost mora biti aktivan poslovni subjekt i djelatnost registriranu u državi svog sjedišta. DRUŠTVO će prije zasnivanja ugovornog odnosa s KLIJENTOM provjeriti točnost dostavljenih registracijskih podataka, tražiti dokaz o registraciji i pravu zastupanja te njegov pravni i financijski status. DRUŠTVO može bez obrazloženja odbiti zasnivanje ugovornog odnosa s KLIJENTOM.

3.2. Za omogućavanje ugovorenih usluga KLIJENTU, DRUŠTVO treba zaprimiti neizmijenjen tipizirani Ugovor, koji je ovjeren i potpisan od strane odgovorne osobe u društvu ugovaratelja usluge – KLIJENTA.

Članak 4.
Raskid ugovornog odnosa

4.1. DRUŠTVO ili KLIJENT mogu bez obrazloženja raskinuti međusobni ugovorni odnos uz najavu raskida minimalno 31 dan ranije.

4.2 DRUŠTVO zadržava pravo trenutno obustaviti uslugu i raskinuti ugovorni odnos iz razloga kršenja odredbi ovih OPĆIH UVJETA, Ugovora ili uvjeta korištenja pojedinog proizvoda ili usluge.

Članak 5.
Kvaliteta usluge

5.1. DRUŠTVO se obvezuje eventualne smetnje i poremećaje u svojoj usluzi otkriti i otkloniti u najkraćem mogućem roku, a o tome obavijestiti KLIJENTA ili KORISNIKA ako su smetnja ili poremećaj utjecale na kvalitetu korištene usluge.

5.2. DRUŠTVO zadržava pravo promijeniti podatke za prijavu ili način prijave na sustav i web stranice DRUŠTVA, o čemu će na primjeren način obavijestiti KLIJENTA ili KORISNIKA.

5.3. DRUŠTVO zadržava pravo provesti potrebne radnje u svrhu zaštite integriteta sustava i održanja nesmetanog korisničkog iskustva što uključuje ali nije ograničeno na: promjenu prioriteta ili ograničenje učestalosti slanja poruka elektroničke pošte, ograničiti broj konkurentnih prijava na sustav, ograničiti količinu podataka koja se prenose u sustav, onemogućiti pristup pojedinim poveznicama, te privremeno onemogućiti pojedine ili sve usluge koje pruža KLIJENTU ili KORISNIKU.

5.4. DRUŠTVO zadržava pravo promijeniti korisničko sučelje sustava ili web stranice u svrhu unaprijeđenja značajki ili poboljšanja korisničkog iskustva. Popis izmjena biti će dostupan na web stranicama na koje se izmjena odnosi unutar izbornika “O nama” u kartici “Novosti”.

Članak 6.
Privatnost i čuvanje osobnih podataka

6.1. DRUŠTVO se kao voditelj obrade podataka obvezuje se krajnjom ozbiljnošću čuvati osobne podatke fizičkih osoba – KORISNIKA u skladu sa GDPR-om, te vlastitom izjavom o Privatnosti i sigurnosti osobnih podataka.

6.2. KLIJENT u svojstvu izvršitelja obrade podataka obavezan je biti usklađen sa GDPR-om, te imati objavljenu svoju Izjavu o privatnosti unutar stranice svoje internetske trgovine na stranicama DRUŠTVA na kojima se oglašava.

6.3. U slučaju curenja osobnih osobnih podataka koje je KLIJENT u svojstvu izvršitelja obrade zaprimio, KLIJENT odmah i bez odgode o tome treba obavijestiti voditelja obrade osobnih podataka DRUŠTVA podnošenjem detaljnog izvještaja o incidentu na adresu dpo@vins.hr.

6.4. U slučaju da KLIJENT protuzakonito zloupotrebi korisničke podatke koje je u svojstvu izvršitelja obrade zaprimio ili se ogluši o obvezu obavještavanja u slučaju curenja osobnih podataka, DRUŠTVO će trenutno raskinuti Ugovor o pružanju usluga KLIJENTU, te o incidentu obavijestiti nadležno regulatorno tijelo u skladu sa zakonom.

6.5. Ova stranica sadržava poveznice na druge stranice. Ako koristi poveznice, za izjavu o privatnosti i sigurnosti osobnih podataka KORISNIK treba pročitati i složiti se s odredbama tih stranica.

6.6. KLIJENT u sklopu svoje trgovine na stranicama DRUŠTVA ili u opisima proizvoda ne smije koristiti poveznice na druge stranice bez izričitog odobrenja DRUŠTVA.

6.7. KORISNIK pri korištenju usluge ne smije u komentarima i recenzijama proizvoda objavljivati poveznice na druge stranice bez izričitog odobrenja DRUŠTVA.

Članak 7.
Cjenik

7.1. Cijene su na stranicama DRUŠTVA istaknute uz svaki oglašeni proizvod ili uslugu.

7.2. Cijena proizvoda i usluga izražava se u Hrvatskim kunama (HRK). Ako je na stranici omogućeno izražavanje cijena u drugoj valuti za korisnike koji nisu rezidenti RH, iznos u kunama biti će konvertiran u odabranu valutu prema srednjem tečaju HNB, a mogu se provjeriti na https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/monetarna-politika/tecajna-lista/tecajna-lista.

7.3. Cjenik proizvoda i usluga DRUŠTVA dostupan je na internetskoj adresi https://vins.hr/usluge.

7.4. U slučaju promjene cijena ili uvjeta korištenja usluge koja ne ide u korist KLIJENTA, DRUŠTVO je dužno obavijestiti ga o tome elektroničkom poštom najmanje 31 dan od stupanja novih cijena ili uvjeta na snagu.

Članak 8.
Uvjeti plaćanja

8.1. Proizvode i usluge moguće je platiti na načine koji su ponuđeni na stranici plaćanja proizvoda. DRUŠTVO podržava plaćanje korištenjem usluge PayPal u sklopu koje KORISNIK može platiti svojom kreditnom ili debitnom karticom, uplatom na žiro račun (IBAN) DRUŠTVA ili u gotovini dostavljaču prilikom dostave proizvoda.

8.2. Primarna valuta naplate putem usluge PayPal je Euro (€). Iznos za naplatu biti će konvertiran u Eure prema trenutno važećem srednjem tečaju HNB. Tečaj HNB može se provjeriti na stranicama HNB: https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/monetarna-politika/tecajna-lista/tecajna-lista. Banka ili kartičarska kuća može vršiti konverziju iz Eura u primarnu valutu kartice po drugačijem tečaju, pa se konačan iznos za naplatu na vašem izvodu može razlikovati od istaknute cijene u iznosu navedene tečajne razlike. Za način na koji korisnikova banka konvertira valutu plaćanja KORISNIK se treba obratiti kući kod koje je ugovorio kartičarsku uslugu.

8.3. Plaćanje na žiro račun (IBAN) DRUŠTVA vrši se podacima istaknutim na ekranu nakon provedene narudžbe ili u poruci e-pošte koju KORISNIK zaprima po potvrdi narudžbe, ako je odabrao Uplatu na račun kao način plaćanja.

8.4. Proizvod ili usluga se smatraju plaćenim odmah nakon što su sredstva vidljiva na našem računu. Za plaćanje PayPal-om, to je odmah pri izvršenom prijenosu ili uspješnom terećenju vaše kartice, a kod Uplate na račun DRUŠTVA to je najčešće sljedeći radni dan.

8.5. U svrhu sprječavanja prijevare, DRUŠTVO ili KLIJENT mogu za određeni proizvod ili grupu proizvoda onemogućiti plaćanje u gotovini dostavljaču prilikom dostave proizvoda.

8.6. KLIJENT ne smije ponuditi drugačije načine ili uvjete plaćanja od ovdje navedenih bez izričitog odobrenja DRUŠTVA.

8.7. Usluge za KLIJENTE plaćaju se unaprijed za razdoblje korištenja usluge. 30 dana prije isteka plaćenog razdoblja, DRUŠTVO će KLIJENTU poslati podsjetnik za plaćanje sljedećeg razdoblja elektroničkim putem. Ukoliko usluga nije plaćena do datuma isteka plaćenog razdoblja, usluga će biti onemogućena do primitka uplate. Domene KLIJENTA koje su registrirane od strane DRUŠTVA u slučaju neplaćanja do isteka plaćenog perioda prelaze u vlasništvo DRUŠTVA i moguće ih je obnoviti po neizmijenjenim uvjetima još narednih 30 dana. Ako KLIJENT ne plati uslugu ni 30 dana nakon isteka plaćenog razdoblja, Ugovor s DRUŠTVOM će biti raskinut, o čemu će KLIJENT biti obavješten elektroničkim putem.

Članak 9.
Prigovori i zahtjevi za povratom novca

9.1. U slučaju prigovora KORISNIKA na dostavu, kvalitetu ili sadržaj proizvoda/usluge, KORISNIK treba podnijeti prigovor u zakonskom roku kroz za to predviđenu formu na stranici na kojoj je kupljen proizvod ili usluga. Prigovore upućene drugim kanalima, iz sigurnosnih razloga i prava na zaštitu osobnih podataka, te nemogućnosti naknadne arbitraže ne preporučujemo.

9.2. KLIJENT je obvezan riješiti prigovor u skladu sa svojim uvjetima i Zakonom o zaštiti potrošača, te kod pozitivnog rješenja u slučaju nedostatka ili lošije kvalitete proizvoda/usluge ponuditi djelomičan povrat novca ili kod povrata proizvoda, potpuni povrat novca. U slučaju da KORISNIK nije zadovoljan ponuđenim rješenjem ili nije dobio odgovor KLIJENTA u zadovoljavajućem roku, može zatražiti arbitražu DRUŠTVA u rješavanju prigovora, te tako ostvariti svoja prava u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

9.3. U slučaju eskalacije prigovora u arbitražu, DRUŠTVO se obvezuje dati svoje mišljenje i riješiti prigovor korisnika u roku od 8 dana od eskalacije.

9.4. U slučaju da je KORISNIK proizvod od KLIJENTA kupio izvan redovitih kanala kupovine stranica DRUŠTVA, DRUŠTVO ne može pružiti pomoć u ostvarivanju potrošačkih prava. KORISNICIMA preporučujemo da radi zaštite svojih prava kupovinu uvijek provedu putem stranica DRUŠTVA.

9.5. KLIJENT svoje prigovore na kvalitetu usluge i prijave problema s uslugom mogu podnijeti putem obrasca za podršku u sučelju za upravljanje uslugom koju koristi.

9.6. Sve strane se obvezuju prigovore rješavati pravedno, u najboljoj volji i na prijateljski način. U slučaju nemogućnosti rješenja spora na spomenuti način, stvarno nadležan je Sud u Zagrebu.

Članak 10.
Sadržaj i vlasnička prava

10.1. DRUŠTVO ne potražuje pravo vlasništva nad tekstom, slikama, fotografijama, zvukovnim i video zapisima, te ostalim materijalom (u daljnjem tekstu skupno i pojedinačno SADRŽAJ) koje KLIJENT ili KORISNIK postavljaju na stranice u vlasništvu DRUŠTVA. KLIJENT ili KORISNIK daju DRUŠTVU neekskluzivno neograničeno pravo korištenja objavljenog SADRŽAJA bez naknade za objavu na vlastitim stranicama i publikacijama, te na stranicama i publikacijama trećih strana.

10.2. DRUŠTVO ne odgovara za SADRŽAJ i komunikacijska priopćenja KLIJENATA ili KORISNIKA na stranicama DRUŠTVA. Zabranjeno je i predstavlja povredu ovih OPĆIH UVJETA objavljivanje ili prenošenje SADRŽAJA koji zagovaraju, promoviraju ili su u naravi: govor mržnje, pornografija, netočne ili obmanjujuće informacije, uznemiravanje ostalih korisnika, objava ili prenošenje sadržaja koji krši intelektualna ili trgovačka prava, SADRŽAJA koji je u suprotnosti s važećim zakonima i propisima, SADRŽAJA koji na bilo koji način ugrožava sigurnost ili cjelovitost infrastrukture DRUŠTVA ili njegovih ugovornih partnera. DRUŠTVO ne odgovara ni za koju štetu koja može nastati KLIJENTU, KORISNIKU ili bilo kojoj trećoj osobi zbog SADRŽAJA ili komunikacijskih priopćenja koja su nastala prilikom pružanja usluga.

Članak 11.
Završne odredbe

10.1. Ovi OPĆI UVJETI objavljeni su na svim stranicama DRUŠTVA, sukladno važećim propisima.

10.2. DRUŠTVO će izmjene ovih OPĆIH UVJETA objaviti na istom mjestu, te o tome obavijestiti sve svoje registrirane KLIJENTE i KORISNIKE elektroničkim putem.

Ovi OPĆI UVJETI na snazi su od 3. studenog 2019. godine.

Share This